بشارتشعر از: پونه
آواز: حسين قوامیگفتند: غصه نخوريد ...
شما را به ستارگانِ آسمان وُ
به صدفهای دريا می‌سپريم
دلتان را کبوتری،
باد به باد خواهد برد
و کاسه‌ی اندوهتان،
پر از پيله‌های پروانه می‌شود
ماهيانی قرمزپوش،
به شبنم وُ سِحرِ نوازشی،
اشکتان را می‌شويند
و هزار پریِ تور به سر
غبارِ هر چه خيال وُ خاطره را می‌روبند ...


چشمتان را که بستيد،
اينسوتر از آن آهِ شکسته،
فرشتگانِ رحمتِ باران
منتظرند ...

back to home

write a feedback

recommend to your friends