آخرِ فالشعر از: پونه
آواز: محمد اصفهانیديگر تمام شد!
نگران من نباش
همين روزها خواهم رسيد ...

فقط خاطرت باشد:
سه زنگِ کوتاه
سرفه‌ای ممتد
و بویِ زنبقِ آبی ...

نه،
با گريه نمی‌شود دروغ گفت ...

back to home

write a feedback

recommend to your friends