سفرنامهشعر از: پونه
اجرای ترانه: داريوش
گمان می‌برم اين راه که می‌سپرم، راه من است و همچنان که بايد، آنرا می‌پيمايم.
من آن عادت اعتماد وافر را حفظ کرده‌ام که اگر به سوگند موکدتر می‌بود، منبعث از ايمان خوانده می‌شد ...
(آندره ژيد - مائده‌های زمينی)حالا ديگر
خيلی وقتِ بی‌حوصله‌ست
که پشتِ خميده به آسمان،
فقط خيره به راه می‌مانيم ...


حالا ديگر
سال وُ ماهی‌ست که پلکانی شکسته را
با يک نگاه سرد وُ سيگارِ له‌شده زير پا
- بی سلام وُ بی بدرود -
می‌رويم وُ بازمی‌گرديم ...


حالا ديگر
پسِ هر سوتِ ساده‌ای حتی
به قريه‌هایِ دور دل می‌بنديم
به شتابِ پل‌ها وُ صبوریِ دشت‌ها
به تيرگیِ تيرهای برق
تا که برگرديم وُ راه،
از دوباره آغاز شود ...


چهل سالِ آزگار
اين سوزنبانِ صبور،
کنارِ سکو ماند وُ کيف سياهش را
از شانه‌ای به شانه‌ی ديگر انداخت
تا امتدادِ ريل‌ها،
چشمِ ترا به خيالِ من
خانه‌نشين کند ...

back to home

write a feedback

recommend to your friends