و شب به ...



شعر از: اسماعيل شاهرودی
اجرای ترانه: بيژن مرتضوی



















در کدامين
شب کهکشان
ستاره‌ای خواهد گفت
که من جاده‌ی او نباشم؟
و در کدامين
ابتدا
رودخانه‌ای نخواهد دانست
که
تو
بر آيينه
پا نمی‌گذاری؟






تو
سراسر پاکی را
از دستهای خود
جاری کن،
تا انديشه‌ی کهکشان
بی‌غبار شود،
و شب
به ستاره
سلام
گويد!

















back to home

write a feedback

recommend to your friends