خموشانهشعر از: دکتر محمدرضا شفيعی کدکنی
اجرای ترانه: پروین
عکاس: پونه و رهگذر
عکس‌ها: جشن کریسمس در استراسبورگ (فرانسه)شهر خاموش من! آن روح بهارانت کو؟
شور و شيدايی انبوه هزارانت کو؟


می‌خزد در رگ هر برگ تو خوناب خزان،
نکهت صبحدم و بوی بهارانت کو؟


کوی و بازار تو ميدان سپاه دشمن
شيهه‌ی اسب و هياهوی سوارانت کو؟


زير سرنيزه‌ی تاتار چه حالی داری؟
دل پولادوش شيرشکارانت کو؟


سوت و کور است شب و ميکده‌ها خاموش‌اند،
نعره و عربده‌ی باده‌گسارانت کو؟


چهره‌ها در هم و دل‌ها همه بيگانه ز هم،
روز پيوند و صفای دل يارانت کو؟


آسمانت، همه جا، سقف يکی زندان است،
روشنای سحر اين شب تارانت کو؟

back to home

write a feedback

recommend to your friends