يادم ترا فراموششعر از: پونه
اجرای ترانه: شادمهر عقیلیچند روز وُ شب تاريک وُ ساکت ما گذشت وُ
تو يکبار هم به ديدن آسمان
سری بلند نکردی؟
قصه‌ات را برای باد وُ همين زنبق خواهم گفت
که چه دور از ستاره می‌خوابی ...

که دلت را به ماه خوش می‌کنی
ماهی که هست، هميشه بوده است، خواهد بود
ماهی که حتی برای همه هست


تو که دنبال دورترين زنگوله می‌گشتی
تو که در انتظار طلوع تاريکترين فانوس ...


بازم بگويمت که چه خوابهايی که مانده پشت در؟

back to home

write a feedback

recommend to your friends