ماهی در ماهشعر از: پونه
اجرای ترانه: مارتيکتمام راه
ماه بالای سرم بود
با آن نقشهای جادويی چشمانش ...
انگار تازه از بستر می‌رسيد


يک ستاره حرف دلم را خواند
با لحن پرزنگوله‌اش گفت:
"اشتباه می‌کنی مسافر!
اين فقط آينه است"


پس تو بودی که ماه را نگاه می‌کردی ...

back to home

write a feedback

recommend to your friends