پايان انتظارشعر از: سيمين بهبهانی
اجرای ترانه: ابی
عکاس: پونه
عکس‌ها: سوئد (استکلهم - گوتبورگ)مرا هزار اميد است و هر هزار تويی
شروع شادی و پايان انتظار تويی


بهارها که ز عمرم گذشت و بی تو گذشت،
چه بود غير خزانها، اگر بهار تويی؟


دلم ز هر چه به غير از تو بود خالی ماند
در اين سرا تو بمان، ای که ماندگار تويی


شهاب زودگذر، لحظه‌های بلهوسی‌ست،
ستاره‌يی که بخندد به شام تار تويی


جهانيان همه گر تشنگان خون منند
چه باک زان همه دشمن؟ که دوستدار تويی


دلم صراحی لبريز آرزومندی‌ست
مرا هزار اميد است و هر هزار تويی

back to home

write a feedback

recommend to your friends