احوالِ ناتمامشعر از: پونه
آواز: محمدرضا شجرياناگر ستاره‌ها مثل هم بودند
شبی برای قسمت‌كردن نمی‌ماند.
بايد آب بشويم
شناسنامه‌هايمان دست ابر،
و حوصله‌ای به اندازه‌ی دل دريا


كودك هم كه زبان باز كرد
كمتر گريه می‌كند.
دلتنگی روز تقصير ما نيست
از خودشان بپرس كه هفته را هفتاد قسمت می‌كنند


می‌گويند انسان زاده‌ی فراموشی‌ست
برای همين "عادت" می‌كند.
ولی با دو چشمه‌ی پر آب وُ خشكيده‌گی اين دو دست
به زيارت هر آوازی كه بروی
بخدا سازت خواهد بريد


ديدی كه با گريه هم می‌شود حرف زد...

back to home

write a feedback

recommend to your friends