پنجره‌های ابيانهشعر از: دکتر محمدرضا شفيعی کدکنی
اجرای ترانه: سيما بيناپشت آن پنجره در ابيانه
برقی از آذر برزين باقی است
جامه‌ی خويش دگرگونه نکرده‌ست و
هنوز
به همان شادی ديرين باقی است.


پشت آن پنجره در ابيانه
زنی استاده و می‌خواند راهاب رهايی را
کوک سازش را تغيير نداده‌ست و
صدا
در همان پرده‌ی شيرين باقی‌ست.


پشت آن پنجره، در ابيانه
آرزوها و نگاه آن زن
از پس گرد قرون و اعصار
به همان شيوه و آيين باقی‌ست.

back to home

write a feedback

recommend to your friends