همين اشاره‌ی روشنشعر از: محمدرضا عبدالملکيان
اجرای ترانه: مهرنوش
شعر ترانه: کامران رسول زاده
عکاس: پونه
عکس‌ها: حمام کردشتدو دانگ از من و
يک دانگ از ستاره‌ی بی‌سامان

به همين اشاره‌ی روشن بسنده می‌کنم


دو دانگ از من و
يک دانگ از کرامت کوهستان

به همين شکوه شيرين
از وسوسه‌های کوچک عبور می‌کنم


دو دانگ از من و
يک دانگ از هوای بهاران


با شاخه‌ای گل شب‌بو
به خانه برمی‌گردم
شکوفه‌های سرريز نگاهت
امانم نمی‌دهند
چه عطر تازه‌ای دارند
دانگ در دانگ
شکوفه‌های سرريز نگاهت

back to home

write a feedback

recommend to your friends