قايقِ کاغذیشعر از: گراناز موسوی
اجرای آواز: عليرضا قربانی
شعر آواز: واقف لاهوری
عکاس: پونه
عکس‌ها: مازندرانهيچ کس باور نمی‌کند
اما
اين قايقِ کاغذی ما را خواهد برد
به کومه‌ای دوردست
که پلکش را تنها رو به مِه بازمی‌کند
تا بی آن که گونه‌ام گل بيفتد
باز هم بخواهمت

back to home

write a feedback

recommend to your friends