ندانم کجا می‌کشانی مراشعر از: دکتر محمدرضا شفیعی کدکنی
اجرای ترانه: محمد معتمدی
شعر ترانه: دکتر محمدرضا شفیعی کدکنی
عکاس: پونه
عکس‌ها: البرز مرکزیندانم کجا می‌کشانی مرا
سوی آسمان، يا به خاموش خاک
نِی‌ام در هراس از تو ای ناگزير
ندانم کجا می‌کشانی مرا


ندانم کجا، ليک دانم يقين
کزين تنگنا می‌رهانی مرا
ندانم کجا می‌کشانی مرا
ندانم کجا می‌کشانی مرا


سوی آسمان، يا به خاموش خاک
و يا جانب نيروانا و نور
کجا می‌کشانی، نهانی مرا


ز سنگينی کوله‌بار وجود
سبک داری‌ام دوش و آسوده‌سار
بَری سوی بی سوی خويشم نهان
چه بزمی‌ست اين ميهمانی مرا


نقابی‌ات بر روی و همراه من
همی آيی و با تو تنها نی‌ام
ولی کاش می‌شد بدانم کجا
نقاب‌ات ز رخساره يکسو شود
در آن لحظه‌ی ناگهانی مرا
ندانم کجا می‌کشانی مرا


ندانم کجا می‌کشانی مرا

back to home

write a feedback

recommend to your friends