تا انتها حضورشعر از: سهراب سپهری
اجرای ترانه: هژير مهرافروز
شعر ترانه: فخرالدين عراقی
عکاس: پونه
عکس‌ها: تنگه واشی (فيروزکوه)امشب
در يک خواب عجيب
رو به سمت کلمات
باز خواهد شد.


باد چيزی خواهد گفت.
سيب خواهد افتاد،
روی اوصاف زمين خواهد غلتيد،
تا حضور وطن غايب شب خواهد رفت.
سقف يک وهم فرو خواهد ريخت.
چشم
هوش محزون نباتی را خواهد ديد.
پيچکی دور تماشای خدا خواهد پيچيد.
راز، سر خواهد رفت.
ريشه‌ی زهد زمان خواهد پوسيد.
سر راه ظلمات
لبه‌ی صحبت آب
برق خواهد زد،
باطن آينه خواهد فهميد.


امشب
ساقه‌ی معنی را
وزش دوست تکان خواهد داد،
بهت پرپر خواهد شد.


ته شب، يک حشره
قسمت خرم تنهايی را
تجربه خواهد کرد.


داخل واژه‌ی صبح
صبح خواهد شد.

back to home

write a feedback

recommend to your friends