نيرواناشعر از: حسين منزوی
اجرای ترانه: ويگن
شعر ترانه: رهی معیری
عکاس: پونه
عکس‌ها: فيروزکوهآمدنت آميزه‌ی خزيدن و
پرواز است
تا سيب
روی هوا
معلق بماند
و غار و غريزه
در رويای کام‌جويی
يگانه شوند


در بی‌وزنی نامی نداريم
جز مردی و زنی
دو ساقه نيلوفريم
در هم گره می‌خوريم و
گل می‌دهيم

back to home

write a feedback

recommend to your friends