پروازشعر از: نصرت رحمانی
آواز: شهرام ناظری
شعر آواز: ابوسعيد
عکاس: پونه
عکس‌ها: باغ پرندگان (تهران)وقتی پرنده‌ای را
معتاد می‌کنند

تا فالی از قفس بدرآرد
و اهدا نمايد آن فال را به جويندگان خوشبختی

تا شاهدانه‌ای به هديه بگيرد


پرواز ...،
قصه‌ی بس ابلهانه‌ای است
از معبر قفس!

back to home

write a feedback

recommend to your friends