پائيز سبزشعر از: يدالله رويايی
اجرای ترانه: فريدون فرخزاد و سعيد محمدیزمين فصاحت برگ چنار را
به باد خسته‌ی پائيز می‌سپرد
هوا ترنم شکفتن را
ز نبض بی‌طپش خاک می‌گرفت


غروب حرف خودش را
به گوش جنگل خاموش گفته بود
و شيروانی لال
ميان دوده‌ی افشان شب شبح می‌شد


ميان درهم هذيان من دو شعله‌ی سبز
نشست.
بروی شيشه‌ی تار
ملال پرده شکست
و از حقيقت اشياء بوی شک برخاست
و با حقيقت اشياء بوی او پيوست


تمام پنجره‌ی من
خيال او شده بود
تمام پوستم از عطر آشتی بيمار
تمام ذهن من از نور و نسترن سرشار


من از رطوبت سبز نگاه او ديدم،
که در نهايت چشمش کبوتر دل من
قلمروی ز برهنه‌ترين هواها داشت.
و اشتياق تب‌آلود بامهای بلند
در آفتاب ز پرواز دور او می‌سوخت


ز روی پنجره‌ی من
خيال او پر زد
و شب ادامه گرفت
و من ادامه گرفتم.

back to home

write a feedback

recommend to your friends