نه بيشتر ...شعر از: احمدرضا احمدی
اجرای ترانه: محمد نوری
شعر ترانه: حسين منزوی
عکاس: پونه
عکس‌ها: شوش، ایراننه بيشتر
نه کمتر
همين گونه
که آسمان هست
آنرا ستايش می‌کنم.


در دورترين نقطه‌ی اين کوچه
کسی از بام به کوچه می‌آيد
و باران را سه بار تعظيم می‌کند
نهالی در دست دارد
چشمانش انبوه از اشک است
گاهی در شناختن درِ خانه شک می‌کند.


باز
باران است و اين اندوه
اين خانه است و اين آسمان است
و اين عمری که به پايان است.


حتی گمان ندارم
که صدای اين ساعت را
در آب گم کنم
که اين عمری که به پايان است.

back to home

write a feedback

recommend to your friends