پيغامشعر از: گراناز موسوی
آواز: سالار عقیلی
شعر آواز: علی احمدیان
عکاس: پونه
عکس‌ها: تهراناما اين پنجره‌ی بی‌شيشه هم خواهد ديد
و باز ابرها را
شکل روياهامان نشان خواهد داد


من با زمين حرفی ندارم
ازين هفت آسمان اما
نه خدا
نه ستاره‌ای که نداريم
پياله‌ای پشت پنجره بگذار
برای عکسِ ماه


وقتی هيچ کس منتظرم نيست
می‌خواهم گمان کنم
جايی چراغی روشن است

back to home

write a feedback

recommend to your friends