بر سرمایِ درونشعر از: احمد شاملو
اجرای ترانه: هایده
شعر ترانه: عليرضا طبايی
عکاس: پونه
عکس‌ها: کوير لوتهمه
لرزش دست و دل‌ام
از آن بود
که عشق
پناهی گردد،
پروازی نه
گريزگاهی گردد.

آی عشق آی عشق
چهره‌ی آبی‌ات پيدا نيست.و خنکای مرهمی
بر شعله‌ی زخمی
نه شور شعله
بر سرمای درون

آی عشق آی عشق
چهره‌ی سرخ‌ات پيدا نيست.غبار تيره‌ی تسکينی
بر حضور وهن
و دنج رهايی
بر گريز حضور،
سياهی
بر آرامش آبی
و سبزه‌ی برگچه
بر ارغوان

آی عشق آی عشق
رنگ آشنای‌ات
پيدا نيست.


back to home

write a feedback

recommend to your friends