زخمشعر از: حسين منزوی
اجرای ترانه: غلامحسين بنان
شعر ترانه: ايرج تيمورتاش
عکاس: پونه
عکس‌ها: دهسلماگر بايد زخمی داشته باشم
که نوازشم کنی
بگو تا تمام دلم را
شرحه شرحه کنم
زخم‌ها زيبايند
و زيباتر آنکه
تيغ را هم تو فرود آورده باشی


تيغت سِحر است و
نوازشت معجزه
و لبخندت
تنظيفی از قواره‌ی نور
و تيمارداری‌ات
کرشمه‌ای ميان زخم و مرهم


عشق و زخم
از يک تبارند
اگر خويشاونديم يا نه
من سراپا همه زخمم
تو سراپا
همه انگشت نوازش باش.

back to home

write a feedback

recommend to your friends