گردنبندشعر از: گروس عبدالملکيان
آهنگساز و اجرا: مجيد درخشانی
عکاس: پونه
عکس‌ها: نهبنداناز ماه
لکه‌ای بر پنجره مانده است
از تمام آب‌های جهان
قطره‌ای بر گونه‌ی تو


و مرزها آنقدر نقاشی خدا را خط‌خطی کردند
که خون خشک شده، ديگر
نام يک رنگ است


از فيل‌ها
گردنبندی بر گردن‌هايمان
و از نهنگ
شامی مفصل بر ميز ...


فردا صبح
انسان به کوچه می‌آيد
و درختان از ترس
پشت گنجشک‌ها پنهان می‌شوند

back to home

write a feedback

recommend to your friends