دريايی ۲۶شعر از: يدالله رويايی
آهنگساز و اجرا: حسام اينانلو
عکاس: پونه
عکس‌ها: کال جنی، طبسدر آسمان خسته، درختان خسته‌تر
خاموش مانده، جلوه‌ی تاريک خويش را
انديشه می‌کنند:
شايد نسيم نوری؟
- شايد!


ای اشتياق گفتن!
با اين زمين گيج پيامی نمی‌رود
اينجا دهان کيست که می‌سوزد از کلام؟

حرفی اگر نگفته هنوز است
- ای مژده‌ی شنيدن! -
گوش کدام خسته تهی مانده از پيام
قلب کدام خام؟از دوردست، بادِ تهيدست
بيدار کرده با وزشی دردمند،
هذيان شاخه‌ها را:
شايد غريو دوری؟
- شايد!

back to home

write a feedback

recommend to your friends