پژواکشعر از: دکتر محمدرضا شفیعی کدکنی
آواز: شهرام ناظری
شعر آواز: مولوی
عکاس: پونه
عکس‌ها: چابهاربه پایان رسیدیم اما
نکردیم آغاز،
فروریخت پرها
نکردیم پرواز،
ببخشای
ای روشن عشق بر ما،
ببخشای!


ببخشای اگر صبح را
ما به مهمانی کوچه
دعوت نکردیم،
ببخشای
اگر روی پیراهن ما
نشان عبور سحر نیست،
ببخشای ما را
اگر از حضور فلق
روی فرق صنوبر
خبر نیست.


نسیمی
گیاه و سحرگاه را،
در کمندی فکنده‌ست و
تا دشت بیداری‌اش می‌کشاند
و ما کمتر از آن نسیم‌ایم
در آن سوی دیوار بیم‌ایم.
ببخشای
ای روشن عشق
بر ما ببخشای!


به پایان رسیدیم،
اما،
نکردیم آغاز
فروریخت پرها
نکردیم پرواز.

back to home

write a feedback

recommend to your friends