می‌آيم، می‌بينيد!شعر از: منصور اوجی
اجرای ترانه: شهرزاد سپانلو
شعر ترانه: محمدعلی سپانلو
عکاس: پونه
عکس‌ها: ايرانبه سپيده‌دمان
شعرم را وردِ لب کنيد
و نامم را.
و هم‌زمان رفت و آمد عجايب خلقت را بنگريد
مورچه‌ها را ...


و به عصر - عصرها -
گل‌برگ‌های بهارنارنج را برچينيد
و چای را معطر کنيد
و کنار لاله‌عباسی‌ها بنشينيد
و ياس‌ها را بی آن که بچينيد‏ بو کنيد
و به گذشته‌ها خيره شويد
به گذشته‌ها


از دالانش می‌آيم
در راهم
می‌بينيد!

back to home

write a feedback

recommend to your friends