نامهشعر از: محمدعلی سپانلو
آهنگساز و اجرا: محسن نفر
عکاس: پونه
عکس‌ها: آلمانملالت کم
دلت خرم
و نام روشنت روشن.


کسی می خوابد و خوابش نمی‌گيرد
کسی در پشت ديوار زمان آواز می‌خواند
پلنگی ماه را با ماده‌اش در آب می‌نوشند
نگاه شاعر آشفته بيدار است
اما ملتش در خواب ...

back to home

write a feedback

recommend to your friends