دريچه‌هاشعر از: مهدی اخوان ثالث
صدا: مهدی اخوان ثالث
عکاس: پونه
عکس‌ها: شاهرودما چون دو دريچه، روبروی هم،
آگاه ز هر بگو مگوی هم.

هر روز سلام و پرسش و خنده،
هر روز قرار روز آينده.


عمر آينه‌ی بهشت، اما ... آه
بيش از شب و روز تير و دی کوتاه


اکنون دل من شکسته و خسته‌ست،
زيرا يکی از دريچه‌ها بسته‌ست.

نه مهر فسون، نه ماه جادو کرد،
نفرين به سفر، که هر چه کرد او کرد.

back to home

write a feedback

recommend to your friends