حقیقت داردشعر از: احمدرضا احمدی
اجرای ترانه: عليرضا عصار
شعر ترانه: مولوی
عکاس: پونه
عکس‌ها: استراسبورگ (فرانسه)حقیقت دارد
تو را دوست دارم
در این باران
می‌خواستم تو
در انتهای خیابان نشسته
باشی
من عبور کنم
سلام کنم
لبخند تو را در باران
می‌خواستم
می‌خواهم
تمامی لغاتی را که می‌دانم برای تو
به دریا بریزم


دوباره متولد شوم
دنیا را ببینم
رنگ کاج را ندانم
نامم را فراموش کنم
دوباره در آینه نگاه کنم
ندانم پیراهن دارم
کلمات دیروز را
امروز نگویم
خانه را برای تو آماده کنم
برای تو یک چمدان بخرم
تو معنی سفر را از من بپرسی
لغات تازه را از دریا صید کنم
لغات را شستشو دهم
آنقدر بمیرم
تا زنده شوم.

back to home

write a feedback

recommend to your friends