شایدشعر از: محمدعلی سپانلو
آواز: همايون شجريان
شعر آواز: مولوی
عکاس: پونه
عکس‌ها: استراسبورگ (فرانسه)شاید تو را دوباره بیابد
در طرحی از بخار دهانت
در سردی زمستان
یا عطری از کنار بناگوشت
در آخر بهار،
یا از دهان بطری
غافلگیر
ظاهر شود
هنگام جرعه‌ای که بریزی به جام،
در بین پُک‌زدن به سیگاری،
آهسته پشت صندلی‌ات
مثل نسیم سر بکشد
و زمزمه کند: "سلام، گل من!"

back to home

write a feedback

recommend to your friends