پيکرهشعر از: حافظ موسوی
آواز: نغمه غلامی
شعر آواز: هوشنگ ابتهاج
عکاس: پونه
عکس‌ها: استراسبورگ (فرانسه)سکو را آماده کرده‌اند
ستون را هم


پيکرتراشان پنهانکار
پشت درهای بسته
به کارند


فردا
جرثقيل بزرگی می‌آورند
ستون را بر سکو سوار می‌کنند
پيکره را بر ما

back to home

write a feedback

recommend to your friends