هوس‌هاشعر از: نادر نادرپور
اجرای ترانه: علی‌اصغر زند وکيل
شعر ترانه: علی‌اکبر شيدا
عکاس: پونه
عکس‌ها: Ludwigsburg (آلمان)چو بازآيد شبانگاهان آبی
من و اين بام سبز آسمان‌ها
من و اين کوهساران مه‌آلود
من و اين ابرها، اين سايبان‌ها

دوم در بيشه‌زاران چون مه سبز
وزم در کوهساران چون دم باد
بلغزم در نشيب دره‌ی ژرف
به بوی صبح، چون خورشيد مرداد


به رقص آرم چو موجی خرمن زرد
چو بادی خوشه‌ها گيرم در آغوش
روم پای تهی در کشتزاران
بنوشم عطر جنگل‌های خاموش

سرايم با غريو آبشاران
شباهنگان، سرودی آسمانی
نهم دل بر طنين نغمه‌ی خويش
چو لغزد در سکوت جاودانی


شوم مهتاب و پر گيرم شبانگاه
بر آن دريای ژرف آسمان‌رنگ
بر آن امواج خشم‌آلود ساحل
که سر کوبند چون ديوانه بر سنگ

شوم عطری گريزان و سبک‌روح
درآميزم به باد شامگاهی
بپيچم در مشام اختر و ماه
بگنجم در جهان مرغ و ماهی


شوم در جام ظلمت، باده‌ی صبح
بتابم گونه‌ی شب‌زنده‌داران
چو برگ مرده‌ای، افتان و خيزان
به رقص آيم کنار جويباران

جهان ماندست و اين زيبا هوس‌ها
که هر دم می‌کشانندم به دنبال
چنانم در دل انگيزنند غوغا
که با مهتاب‌ها گيرم پر و بال


ازين پس، اين من و اين شادی عمر
من و اين دشت‌ها، اين بوستان‌ها
چو باز آيد شباهنگان آبی
من و اين بام سبز آسمان‌ها!

back to home

write a feedback

recommend to your friends