ایمانشعر از: پونه
آواز: شهرام ناظری
شعر آواز: شيخ بهايی
عکاس: پونه
عکس‌ها: Obernai (فرانسه)
فلک جز عشق محرابی ندارد
(نظامی)دوستت دارم
و قمریِ بی‌جفت نمی‌داند
چه سعادتِ غمناکی‌ست
دل دادن به آواز آن ناقوس
که هرگز نمی‌خواندت


دوستت دارم
از آن روز که از سایه‌ها گذشتیم وُ
نمی‌شناختمت
تا اینجای عصری بلند وُ تکراری
پر از خمیازه‌های عادت وُ
رد خشکیده‌ی قهوه‌ای سیاه
بر فنجان پریده‌لب زندگی


دوستت دارم
و این اعترافِ ایمان است
به لرزشِ لبانی که جز سکوت
بر عصیانی نیالودند
نه در بیداری بهشت،
نه در خوابِ نام تو


دوستت دارم!

back to home

write a feedback

recommend to your friends