پونه‌ی بارانیشعر از: پونه
اجرای ترانه: مرضيه
شعر ترانه: معينی کرمانشاهی
عکاس: پونه
عکس‌ها: قصر Solitude (تنهايی) - آلمانوکیل باد، پروانه بود
وکیل سایه، شبنمِ صبور
وکیل نوروز، ذوقِ ماهی
وکیل آتش، جوانیِ تاک
وکیل چشمان تو اما،
دلِ بی‌زبانِ من است


وکیل آسمان، نور است
وکیل ستاره، سکوتِ زنجره‌ها
وکیل رویا، ایوانِ ماه
وکیل پرنده، تنهاییِ قفس
وکیل دل من اما،
همین پونه‌ی بی‌زبانِ بارانی‌ست ...

back to home

write a feedback

recommend to your friends