عاشقانهشعر از: احمد شاملو
صدا: احمد شاملو
عکاس: پونه
عکس‌ها: جنگل‌های سياه (آلمان)آن که می‌گوید دوست‌ات می‌دارم
خنیاگر غمگینی‌ست
که آوازش را از دست داده است.

ای کاش عشق را
زبان سخن بودهزار کاکلی شاد
در چشمان توست
هزار قناری خاموش
در گلوی من.

عشق را
ای کاش زبان سخن بودآن که می‌گوید دوست‌ات می دارم
دل انده‌گین شبی‌ست
که مهتاب‌اش را می‌جوید

ای کاش عشق را
زبان سخن بودهزار آفتاب خندان در خرام توست
هزار ستاره‌ی گریان
در تمنای من.

عشق را
ای کاش زبان سخن بود


back to home

write a feedback

recommend to your friends