چند عصا سائیده باشم و هنوز ...شعر از: محمدعلی بهمنی
آواز: محمدرضا شجريان
شعر آواز: حافظ
عکاس: پونه
عکس‌ها: حافظيه، شيرازچه با کجاوه
چه با هواپیما
فاصله دورت نمی‌کند
شعرم که بخواهد - اینجایی


تو به شیطنت
پنهان می‌شوی
و کلمات
در جستجویت
پیر می‌شوند
چند عصا
سائیده باشم و هنوز ...


من که
به پلک‌زدنی
می‌یافتمت
چه بخوانم که شصت سال
دیر نشده باشد


موکِب و مَرکب رهوار هَمند
- جوانی و خیال -
پیر - اما
خیالاتی نیست
چه با کجاوه
چه با هواپیما
دور که باشی - دوری


این گونه است:
چندی خیال می‌سرایی
چندی خیال می‌سرایدت
خیالی که شدی
دوستدارانی پیدا می‌کنی
که خیال نیستند
مجموعه‌ای انتشارت می‌دهد
با تیراژی واحد
که به سالی
شاید چندمین‌اش را جشن بگیری


تو دیگر اما تکثیر شده‌ای
و بی که بدانی
پیر
نه تاب پرهیز و
نه فرصت گریز
"حافظ" می‌خوانی و
لب آنگونه می‌گزی
که مپرس

back to home

write a feedback

recommend to your friends