دریایی ۲۶شعر از: یدالله رویایی
آواز: سينا سرلک
شعر آواز: مهدی چوپانی
عکاس: پونه
عکس‌ها: آرامگاه سعدی، شيرازدر آسمان خسته درختان خسته‌تر
خاموش مانده، جلوه‌ی تاریک خویش را
اندیشه می‌کنند:
شاید نسیم نوری؟
- شاید!


"ای اشتیاق گفتن!
با این زمین گیج پیامی نمی‌رود
اینجا دهان کیست که می‌سوزد از کلام؟


حرفی اگر نگفته هنوز است
- ای مژده‌ی شنیدن! -
گوش کدام خسته تهی مانده از پیام
قلب کدام خام؟"


از دوردست، باد تهیدست
بیدار کرده با وزشی دردمند،
هذیان شاخه‌ها را:
شاید غریو دوری؟
- شاید!

back to home

write a feedback

recommend to your friends