مستیشعر از: دکتر اسماعیل خویی
اجرای ترانه: فرامرز اصلانی
شعر ترانه: بهادر يگانه
عکاس: پونه
عکس‌ها: حومه‌ی تهراندیشب که آسمان را نوشیدم
فلسِ ستاره
در دهنم
ماند.


تا بامداد،
انبوهِ واژه‌هایم برق می‌زد
و ماه
در گلوگاهم
می‌خواند

back to home

write a feedback

recommend to your friends