جوانی‌ام در آرزويت گذشتشعر از: سجاد گودرزی
اجرای ترانه: الهه
شعر ترانه: بهادر يگانه
عکاس: پونه
عکس‌ها: لوگانو (سوئيس)جوانی‌ام در آرزويت گذشت
با سُتره‌های رنگ به رنگ و کلاه کج
گيوه‌های ورکشيده


پيری‌ام در حسرتت
با سبيل پرپشت سفيد و
دمپايی و
باغچه‌ی سيراب

back to home

write a feedback

recommend to your friends