جهان مردگانشعر از: منصور اوجی
اجرای ترانه: افشين مقدم
شعر ترانه: سعيد دبيری
عکاس: پونه
عکس‌ها: آلمانجوانان
به ياد می‌آورند
تا از ياد
ببرند.


کودکان، اما -
از ياد می‌برند،
سوزندگی آتش را
تيغداری گل‌ها را
و تلخی انارهای کال را
تا به ياد بياورند:
لطف دنيای ديوانگان را
صفای عالم پيرمرد/زنان را
و کسالت‌باری جهان مردگان را


و ما که نه ديگر چيزی را به ياد می‌آوريم
و نه از ياد می‌بريم.

back to home

write a feedback

recommend to your friends