ميعادشعر از: پونه
آواز: همايون شجريان
عکاس: پونه
عکس‌ها: Jerusalemروزی
از پشت پلک‌های ابر
پريانِ پرده‌پوشی می‌آيند،
تو را وُ مرا
به زيارتِ علاقه می‌برند


روزی که سيرترين خواب کودکی
پر از مدادِ رنگی وُ
نوازش مادر وُ
چراغان معجزه می‌شود


روزی که ستاره وُ ماهی
حافظ وُ سجل وُ سيب
روشنا وُ آينه
- در دورترين آبی خيال -
تو را وُ مرا
کنار سفره‌ای می‌نشانند


پسِ اين بيتِ لجبازِ بارانی
نوروز هم
خواهد آمد ...

back to home

write a feedback

recommend to your friends