نيايششعر از: پونه
اجرای ترانه: جمشيد شيبانی
عکاس: پونه
بی ياد توام نفس نيايد
با ياد تو ياد کس نيايد
(نظامی)پس اينجا نام تو بود
که بر تسبيح شب
سين ستاره می‌گذشت


پس تو آنسوی ماه
به تماشا می‌رفتی
که نذر بهار
به اعجاز نرگس شکفت


کنار حافظ وُ رازقی
کنار ماهی وُ آب وُ آينه،
فقط برای تو بود
که نوروز نازل شد.

back to home

write a feedback

recommend to your friends