من زن ايرانی‌امشعر از: هيلا صديقی
صدا: هيلا صديقیسرزمينم، خاک افسونگر، دل خاورميانه
نام تو، تاريخ تو، مردان کويت جاودانه


من زن ايرانی‌ام، ايرانی از جنس تن تو
هم صبور و هم غيورم، طفلی از آبستن تو


من زن ايرانی‌ام، هم‌سايه و هم‌نسل شيرين
خواهر تهمينه و هم‌قصه‌ی پوران و پروين


من زن ايرانی‌ام، اهل تمدن، زاده‌ی پارس
مثل دريا می‌خروشم، من خليج‌ام، تا ابد فارس


من زن ايرانی‌ام، يک چشمه شرم ناب دارم
قد صدها سد سيوند پشت چشمم آب دارم


من زن ايرانی‌ام، می‌سازمت با خشت جانم
ميزنم تا سقف تو صدها ستون با استخوانم


من زن ايرانی‌ام، ايرانی از جنس تن تو
هم صبور و هم غيورم، طفلی از آبستن تو

back to home

write a feedback

recommend to your friends