آن خانهشعر از: گلچين گيلانی
اجرای ترانه: سيما بينا
عکاس: پونه
عکس‌ها: گنج‌نامه (همدان)يک روز دوباره خانه خواهم رفت
در خواهم زد چو مردِ بيگانه.
خواهی پرسيد: "کيست پشتِ در؟"
خواهم پرسيد: "کيست در خانه؟"


آری يک روز خانه خواهم رفت
در خواهم زد چو مردِ بيگانه.
ديوانه‌تری به خشم خواهد گفت:
"او ديگر نيست توی اين خانه!"


يک روز دوباره خانه خواهم رفت ...
اما ... اما کجاست آن خانه؟
نه مادر
نه پدر
نه در ...


آيا ... آيا همه چيز بود افسانه؟

back to home

write a feedback

recommend to your friends