نوروزشعر از: سجاد گودرزی
آواز: عليرضا قربانی
عکاس: پونه
عکس‌ها: حومه‌ی تهراننوروز می‌نشينم و
تمامی سبزه‌ها را گره می‌زنم


در چمنزار و در خيال
جامه‌ی بزرگ گشايشی را می‌بافم
برای گره‌ای
که تو در سينه‌ام زده‌ای

back to home

write a feedback

recommend to your friends