مجالشعر از: دکتر اسماعيل خويی
آواز: نجمه تجدد و بيژن کامکار
عکاس: پونه
عکس‌ها: ونيزاز اين درخت ياد بگير:
که سايه‌ی سخاوت‌مندش را
در آفتاب و در باران
چتر سرت می‌دارد


در آفتاب و در باران،
از هر کجا
به سوی وی آيی


و هيچگاه
از روی کنجکاوی‌ی معصومانه نيز
براندازت نمی‌کند
که: "ای غريبه! اهل کجايی؟"

back to home

write a feedback

recommend to your friends