همان که می‌گفتشعر از: پونه
آواز: شيدا و مسعود جاهد
عکاس: پونه
عکس‌ها: آلمان (جنگلهای سياه)به خانه رسيديم وُ
قاصدکی نديد
پشت اين دو پولک سرد
چه آتشفشان پرگريه‌ای نشسته


آی ... مسافر خواب وُ ترديد آدمها
آی ... خانه‌روشنِ فانوس وُ رقص سايه‌ها


امسال هم که رفت!
نعلی بر آتش وُ دل
کبود زبانه‌های غروب


همان است که می‌گفت!
"الحُبُ عَذاب" ...

back to home

write a feedback

recommend to your friends