با تو بودنشعر از: مهدی سهيلی
آواز: محمد اصفهانی
من و آوای گرمت را شنودن
بدين آوا غم دل را زدودن


از اول کار من دلدادگی بود
و ليکن شيوه‌ی تو دل ربودن


گرفت از من مجال ديده‌بستن
همه شب بر خيالت درگشودن


قرار عمر من بر کاستن بود
تو را بر لطف و زيبايی فزودن


غم شيرين دوری بر من آموخت
سخن گفتن، غزل خواندن، سرودن


من و شب‌های غربت تا سحرگاه
چو شمعی گريه‌کردن، ناغنودن


چه خوش باشد غم دل با تو گفتن
وزان خوشتر اميد با تو بودن

back to home

write a feedback

recommend to your friends