تولدشعر از: ‌سجاد گودرزی
آواز: همايون شجريان
عکاس: پونه
عکس‌ها: ونيزبه ازای هر سال آرزوی برباد رفته‌ات
شمعی برپا کن
آنان را بيفروز
دور سرت بچرخان و فوت کن


سی‌سالگی حسرتت مبارک

back to home

write a feedback

recommend to your friends