آهشعر از: منصور اوجی
آواز: اکبر گلپايگانی
عکاس: پونه
عکس‌ها: ونيزسارها پريده‌اند و باغ
مانده زير توده‌های برگ زرد
سرد.


زير نور ماه
اين منم که می‌روم به راه
در هوای يک پياله
آه!

back to home

write a feedback

recommend to your friends