در باغی دورشعر از: عزيز ترسه
آواز: علی‌اصغر زند وکيل
عکاس: پونه
عکس‌ها: فرانسه (آنسی Annecy)گاهی که آسمان چشم‌اندازی بود
تو در هيات پاييز
در باغی دورافتاده می‌نشستی ...


شانه‌هايت در باد
ديواری بلند بود
که خورشيد از آن بالا می‌رفت
تا به تماشای درختان بنشيند


درختان در باد خم می‌شدند
در دوردست شفق شعله می‌کشيد
و خورشيد در خلوت باغ
در نور خويش غرق می‌شد.

back to home

write a feedback

recommend to your friends